رنگ سازمانی

402320
BCAE88
ECDCC4
8E1533
فونت

فونت وزیرمتن - تایپ‌فیسی ساده و خوانا